NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

 

           Dziecko, opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej, ma przed sobą bardzo ważny i trudny etap w życiu. Styl życia dziecka zmienia się. Do tej pory jego zajęcia miały przede wszystkim charakter zabawy. Teraz główną formą aktywności staje się nauka.

           Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców (opiekunów), ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Poznaje normy obowiązujące w grupie i zaczyna w niej pełnić określoną rolę. Często spotyka się ze starszymi uczniami, których zachowanie może wywoływać zdziwienie, często ciekawi, a nawet imponuje i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują także takie zachowania starszych kolegów, które są niewłaściwe, jak np. palenie papierosów. Uczniowie klas młodszych jeszcze nie sięgają po pierwszego papierosa, ale mogą utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz świadczy o przynależności do grupy starszych kolegów.

            Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego (na podstawie Raportu: ,,Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce”, WHO, Warszawa, 2009r), czyli na palenie bierne. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej.

GŁÓWNYM CELEM edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III ,,Nie pal przy mnie, proszę” jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 • U porządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia;

 • Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie;

 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 1. CO TO JEST ZDROWIE?

 2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

 3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

 4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

 5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

    W zajęciach warsztatowych stosuje się:

1.     Metody aktywizujące np.:

- burza mózgów

- ćwiczenia oddechowe

- wizualizacja

- drama.

      2. Pracę w małych grupach polegającą na współpracy – dzieci prowadzą    dialogi, konfrontują wiedzę.

      3. Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci, a nie osoby kontrolującej.

      4. Czas przeznaczony na realizację zajęć wynosi łącznie siedem jednostek lekcyjnych.

   ADRESATAMI programu są uczniowie klas trzecich.

   KOORDYNATOR: Pedagog szkolny – Elżbieta Chłopecka.

   REALIZATORZY: Wychowawcy klas trzecich – Zofia Bencer, Jolanta  Brauza, Elżbieta Chłopecka ,       Janusz Borejko (umieszczanie informacji o prowadzonych w ramach programu działaniach na stronie internetowej).

   TERMIN REALIZACJI: od września 2010r. do czerwca 2011r.

 

                                                                 Opracowała: Elżbieta Chłopecka      

          

"Nie pal przy mnie, proszę..." - prezentacja.

 

 

HARMONOGRAM  PROGRAMU  DLA  UCZNIÓW  KLAS  TRZECICH: ,,NIE  PAL  PRZY  MNIE, 

PROSZĘ”

I TYTUŁ PROGRAMU: ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

II CEL GŁÓWNY:

 • ·        Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

III CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • ·        Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia;

 • ·        Kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie;

 • ·        Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;

 • ·        Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem;

 • ·        Kształtowanie postaw asertywnych.

IV ADRESACI PROGRAMU: uczniowie klas trzecich.

V KOORDYNATOR : Pedagog szkolny – Elżbieta Chłopecka.

VI REALIZATORZY: Wychowawcy klas trzecich – Zofia Bencer, Jolanta Brauza, Elżbieta Chłopecka, Janusz Borejko (umieszczanie informacji o prowadzonych w ramach programu działaniach na stronie internetowej), specjaliści zaproszeni z zewnątrz, m. in.: lekarz.

VII TERMIN REALIZACJI: od września 2010r. do czerwca 2011r.

VIII FORMY I METODY REALIZACJI:

Rodzaj zadania

Formy i metody realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.     Przekazanie informacji o programie rodzicom

Oświadczenie – zgoda rodziców na udział dziecka w programie

IV kwartał 2010r. ,wrzesień 2010r.

E. Chłopecka

2.     Zapoznanie z programem Grona Pedagogicznego

Spotkanie Rady Pedagogicznej

Październik 2010r.

E. Chłopecka

3.     Dyskoteka integracyjna

Zabawy, konkursy

Październik 2010r.

Z. Bencer J.     Brauza

4.    Utworzenie strony

Internetowej dotyczącej działań prowadzonych w ramach programu

Aktualizacja strony internetowej, prezentacja multimedialna dotycząca szkodliwości palenia: ,,Papierosy pożerają Cię żywcem”

W trakcie trwania programu

J. Borejko

5.     Spotkanie rodziców z lekarzem na temat szkodliwości palenia

Pogadanka podczas zebrań klasowych

Listopad 2010r.

E. Chłopecka, Wychowawcy

6.     Zajęcia warsztatowe z uczniami: Co to jest zdrowie?, Od czego zależy nasze zdrowie?

Metody aktywizujące (m. in.: burza mózgów, praca w grupach)

Listopad, grudzień 2010r.

E. Chłopecka, Wychowawcy

7.     Zajęcia warsztatowe z uczniami: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?, Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

Metody aktywizujące (m. in.: ćwiczenia oddechowe, drama)

Styczeń, Luty 2011r.  I kwartał

E. Chłopecka, Wychowawcy

8.     Konkurs plastyczny na temat szkodliwości palenia: ,,Nie pal, stokrotnie Cię proszę”

Wystawa prac na korytarzu szkolnym

Marzec 2011r.

E. Chłopecka, Wychowawcy

9.   Dyskoteka dla klas III

Spotkanie klas III a i b

Kwiecień 2011r.,II kwartał

Wychowawcy

10.  Wycieczka integracyjna

 

Maj 2011r.

Wychowawcy

11.  Zajęcia warsztatowe dla uczniów: ,,Nie pal przy mnie, proszę!”

Metody aktywizujące (,,narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy), prezentacja multimedialna

Maj 2011r.

E. Chłopecka

12.  Realizacja projektu ,,Dbaj o zdrowie”

Quiz ,,Zdrowym być – to zdrowo żyć”

Maj 2011r.

E. Chłopecka

13.Przedstawienie ,,Mamo, tato nie pal” . Ankieta- ewaluacja programu

Spotkanie z udziałem rodziców i zaproszonych gości

Czerwiec 2011r

E. Chłopecka, Wychowawcy

  

Opracowała: Elżbieta Chłopecka – koordynator Programu

 

 

 

      W dniu 23.11.2010r. odbyło się spotkanie rodziców z klas III a, III b i V b z p. dr Iloną Curyło – Dziubą na temat: ,,Zdrowie dzieci a bierne palenie tytoniu” (w ramach programu ,,Nie pal przy mnie, proszę). Obecni na spotkaniu usłyszeli między innymi istotne fakty dotyczące substancji chemicznych oraz związków rakotwórczych zawartych w papierosach, a także następstw zdrowotnych palenia papierosów (choroby odtytoniowe, jakie grożą palaczom). Pani doktor podczas swojej prelekcji skupiła się przede wszystkim na omówieniu tego, w jaki sposób dym tytoniowy wpływa szkodliwie na organizm niepalących oraz jakie są konsekwencje biernego palenia tytoniu , a także jaki ma ono wpływ na organizm i zdrowie dzieci.

     Wdychanie dymu tytoniowego, czyli bierne palenie jest równie niebezpieczne jak samo palenie. Boczny strumień dymu tytoniowego zawiera 35 razy więcej tlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez aktywnych palaczy. Bierne palenie niesie więc za sobą identyczne skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów.

      Szczególnie niebezpieczne jest palenie w obecności dzieci. Okazuje się bowiem, że są one pierwszymi ofiarami palenia tytoniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce każdego roku rodzi się ponad 100 tysięcy dzieci, które podczas 9 miesięcy istnienia w łonie matki są narażone na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych, zawartych w dymie tytoniowym. Wszystkie te dzieci wolniej rosną w łonie matki, rodzą się z cechami niedorozwoju, są znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego życia. 60 % małych dzieci w Polsce jest zmuszanych przez oboje lub jednego z rodziców do biernego palenia. W porównaniu z dziećmi rodziców niepalących, dzieci palaczy osiągają gorsze wyniki w nauce. Gorzej wypadają również w testach dotyczących mowy i przetwarzania usłyszanych informacji. Mają także więcej problemów z zachowaniem, np.: cierpią na zaburzenia zachowania, zespół nadaktywności i zmniejszenie długości okresu koncentracji. Zaburzenia te rozciągają się u dzieci na całe życie i powodują zwiększenie wydatków na kształcenie i opiekę socjalną.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                           

                                                         Opracowała: Elżbieta Chłopecka

 

   

Wyniki  konkursu  plastycznego  dla  uczniów  klas III: ,,NIE  PAL,  STOKROTNIE  CIĘ  PROSZĘ”

      20.04.2011r. poznaliśmy laureatów szkolnego konkursu plastycznego: ,,NIE  PAL,  STOKROTNIE  CIĘ  PROSZĘ”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas III a i III b, pod kierunkiem wychowawców klas – p. z. Bencer i p. J. Brauzy.

     Tematyka konkursu dotyczyła szkodliwości palenia papierosów i jego wpływu na organizm człowieka. Przeprowadzony konkurs jest jednym z elementów harmonogramu programu antytytoniowego dla uczniów klas trzecich: ,,NIE  PAL  PRZY  MNIE,  PROSZĘ”, realizowanego w naszej szkole od września 2010r. do czerwca 2011r.

ZWYCIĘZCAMI konkursu zostali:

Kornelia Gromada – klasa 3 b – I miejsce

Aleks Koss – klasa 3 b – II miejsce

Natalia Piotrowska – klasa 3 b – III miejsce.

WYRÓŻNIENIA otrzymali następujący uczniowie:

Julianna Karyszyn – klasa 3 a

Agnieszka Frelich – klasa 3 b

Patrycja Krajnik – klasa 3 a

Wszyscy uczniowie nagrodzeni w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody – niespodzianki. Nagrodzone oraz wyróżnione prace natomiast tworzą dekorację szkolnego korytarza.

Gratuluję zwycięzcom i zachęcam ich do dalszej pracy.

 

                                                     Elżbieta Chłopecka – koordynator  Programu

 

   

   

8.219 | powered by jPORTAL 2 | najlepszy hosting: YoYo.pl